Een consult (voorgesprek, massage en afronding) kost € 75,- per ongeveer 5 kwartier.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging LVNT (voorheen VNT), als je een aanvullende zorgverzekering hebt wordt de behandeling mogelijk (gedeeltelijk) vergoed.
Een ontspanningsmassage wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Bij een minimuminkomen is korting altijd bespreekbaar.

Betalingscondities: binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien je je afspraak 24 uur van te voren annuleert bereken ik geen kosten.

Tevens ben ik aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
Klachtenregeling: www.lvnt.nl/klachten

 

          

 

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, manuele geneeskunde of massagetherapie
– de kosten van het consult.